Ovaj portal koristi i preporučuje AVALON web hosting

  • Crkva,  Teologija

    Značenje i uloga siromaštva u životu Crkve kroz povijest

    Na Istoku U samim početcima Crkve na Istoku, nakon Uskrsnuća, život u siromaštvu se smatrao pozivom svakom kršćaninu koji je htio nasljedovati Krista. Iz novozavjetnih spisa i različitih povijesnih svjedočanstava vidljivo je da među prvim kršćanima nije postojala podjela na…